Details programma Welluidend Besturen

Blok 1: Het persoonlijke als drager van het professionele

In het eerste blok onderzoeken we hoe het komt dat de ene interventie als vanzelf lijkt te gaan en dat je het volgende moment zo ontzettend hard moet werken. Los van de dagelijkse werkelijkheid, neem je als leider altijd je eigen geschiedenis mee in je werk. Onbedoeld, misschien ongewild en vaak onbewust.

We kijken hoe je persoonlijke geschiedenis je gebracht heeft waar je nu bent. En, nog belangrijker: hoe kun je met jouw persoonlijke verhaal dat die geschiedenis beschrijft, je werk als welluidend bestuurder versterken?

Juist in situaties waarin het ‘lastig’ wordt, is bewustzijn van jouw persoonlijke historie een krachtige grond om besluiten te nemen. Dat is onze ervaring met leiders. Steeds opnieuw.

Blok 2: Je plek innemen en gehoord worden 

Bestuurders hebben iets te vertellen. Het is belangrijk dat dit ook gehoord wordt door medewerkers in de organisatie. Helaas kun jij wel bepalen tegen wie jij iets zegt, maar je kunt niet bepalen wie naar jou luistert. 

Aristoteles leert ons dat we overtuigingsmiddelen kunnen inzetten om een zo groot mogelijk aandachtig publiek te creëren. Als we deze middelen juist inzetten in de dagelijkse praktijk oefenen we in welluidendheid. En welluidendheid leidt tot werkelijk gehoord worden door degenen tot wie we spreken. 

En hoe beter we naar elkaar luisteren, hoe beter we van elkaar weten wat de bedoeling is. Hoe beter we gaan doen wat de bedoeling is. Niet slaafs, maar volgend. Hoe welluidender de bestuurder, hoe meer er een cultuur zal ontstaan van ‘ja zeggen en nee doen’ naar ja zeggen en ja doen.’ Herkenbaar?

Blok 3: Actief verbinding maken: de kracht van het voorbeeld

Als je in een bestuur zit dat geregeld het verwijt krijgt dat ‘men’ te weinig luistert naar ‘de werkvloer’ of dat ‘zij’ ‘niet weten wat er echt speelt’, dan ben je niet alleen. In de dynamiek tussen een bestuur en de ‘rest van de organisatie’ ontstaan niet zelden wij-zij verhalen. Veel energie gaat verloren aan communicatie over ‘de communicatie’. Sterker nog: veel energie gaat verloren aan het opstellen van communicatieplannen en het organiseren van uitlegrondes. Die vervolgens weer allerlei vragen oproepen die voldoende aanleiding zijn voor een nieuwe uitlegronde.

In dit blok kijken we nadrukkelijk naar de rol van welluidende bestuurders in de dynamiek van leiden en volgen. Hoe kun je welluidend zijn in het grote en in het kleine? Hoe kun je om de dynamiek beïnvloeden en verbinding zoeken met de mensen die de organisatie vormgeven? Welke rol speelt voorbeeldgedrag daarin als non-verbaal communicatiemiddel?

Blok 4: Welluidend besturen: de kunst van het goede midden 

Welluidend besturen is het gevolg van verantwoordelijkheid nemen.

Verantwoordelijkheid nemen draait om wat Aristoteles ‘weloverwogen keuzes’ noemt. Deze weloverwogen keuzes dragen ertoe bij dat toevallige omstandigheden omgezet worden in geplande en goed uitgevoerde handelingen. Die op hun beurt bijdragen aan het welzijn van jezelf en van je medewerkers.

Afwegingsvaardigheden dienen ontwikkeld te worden. Door ze dagelijks toe te passen in concrete situaties, ontstaat wat Aristoteles ‘praktische wijsheid’ noemt (phronèsis). Deze praktische wijsheid hebben bestuurders bij uitstek nodig. 

In zijn Ethica levert Aristoteles ons handvatten om tot praktische wijsheid te komen. Praktische wijsheid hebben we niet alleen nodig wanneer we besluiten tot een reorganisatie, maar ook wanneer we een nieuw koffiezetapparaat willen aanschaffen in de kantine.

In dit blok gaan we onze praktische wijsheid vergroten door te kijken naar concrete situaties die op dit moment bij de deelnemers spelen. Welke afwegingen dienen we te maken en hoe kunnen we die vervolgens welluidend uitspreken?