Privacybeleid

De Presentatiepartners.nl, gevestigd aan Sint Odulphusstraat 41,
5614 AN, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.depresentatiepartners.nl
Sint Odulphusstraat 41, 5614 AN, Eindhoven
+31624264382

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Presentatiepartners.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
claudine@depresentatiepartners.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:

De Presentatiepartners.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De Presentatiepartners.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij
  hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Presentatiepartners.nl neemt GEEN besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
De Presentatiepartners.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De Presentatiepartners.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
12 maanden.

Behoudens de persoons- e betaalgegevens die de
Presentatiepartners wettelijk dient te bewaren gedurende 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Presentatiepartners.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Presentatiepartners.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare
technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De
Presentatiepartners.nl en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar claudine@depresentatiepartners.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Presentatiepartners.nl wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De Presentatiepartners.nl neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via
claudine@depresentatiepartners.nl